Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br. 107 od 19.10.2007.) agencija Nekretnine Auxilium iz Primoštena ,Splitska 12 donosi Opće uvjete poslovanja.

I. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

II. PONUDA NEKRETNINA

Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje posrednik zaprimi pismenim ili usmenim putem od strane nalogodavca. Posrednik zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (najma). Ponude i obavijesti posrednika primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je posrednik ponudio, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju.

III. OBVEZE POSREDNIKA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
  • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
  • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini,
  • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
  • nedostatke građevne ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
  • okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima.
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

 • neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
 • organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
 • nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

IV. OBVEZE NALOGODAVCA

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:

 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
 2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
 4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
 5. nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno;
 6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 7. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

V. POSREDNIČKA NAKNADA

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada čija se visina određuje ugovorom o posredovanju. Visina naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine. Posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno potpisom Ugovora ili predugovora kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje posredniku u trenutku potpisivanja predugovora ili ugovora dviju ugovornih strana.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ga je u vezu doveo posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je posrednik nalogodavca dovela u vezu.

Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova. U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Iznosi naknada: Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada.

 • Kupnja – Posrednička provizija iznosi 3 % od postignute cijene nekretnine.
 • Prodaja – Posrednička provizija iznosi 3% od postignute cijene nekretnine.
 • Zamjena – Kod zamjene nekretnine provizija od 3% se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.
 • Najam/Zakup
 • Kod ugovora o najmu/zakupu (ugovoreno trajanje najma/zakupa do 5 godina) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine.
 • Kod ugovora duljih od 5 godina trajanja najma/zakupa naplaćuje se 150% iznosa mjesečne najamnine.
 • Kod nalogodavaca s kojima posrednik ima isključivi posrednički ugovor naknada se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

VI. PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća. Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Na odnose između nalogodavca i posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni Općim uvjetima niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je Općinski sud u Šibeniku.

Šibenik, 20.05.2009.